Asmens duomenų apsauga

VšĮ Tauragės rajono PSPC asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatytmu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:

- Prašyti, kad VšĮ Tauragės rajono PSPC leistų susipažinti su jo asmens duomenimis.

- Reikalauti, kad VšĮ Tauragės rajono PSPC ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.

- Reikalauti panaikinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas.

- Nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi.

Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į VšĮ Tauragės rajono PSPC asmens duomenų apsaugos pareigūnę Editą Masteikienę el. paštu pirkimai@tauragespspc.lt.

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6 LT-09310 Vilnius; el. paštu ada@ada.lt.

 

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės