Privatumo politika

VšĮ Tauragės rajono PSPC direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-77

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

1. Atsakingai rūpindamiesi Jūsų sveikata, pripažįstame duomenų apsaugos svarbą, gerbiame ir saugome kiekvieno Jūsų privatumą bei rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsakingai.

2. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Tauragės PSPC) yra paciento asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatomis.

 

PACIENTO DUOMENYS

 

3. Tauragės PSPC tvarkys tuos paciento asmens duomenis, kuriuos pacientas pateiks Tauragės PSPC, įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata. Tauragės PSPC taip pat gali tvarkyti paciento asmens duomenis, kuriuos gali gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais - iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro; iš tyrimus atliekančių laboratorijų; draudimo bendrovių, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis.

 

 

PACIENTO DUOMENŲ SAUGOJIMO TIKSLAI

 

4. Tauragės PSPC paciento asmens duomenis tvarkys tam, kad galėtų:

4.1. teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus;

4.2. įgyvendinti Tauragės PSPC teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į pacientų skundus ir kt.;

4.3. vykdyti Tauragės PSPC pareigas ir teises, susijusias su valstybinės e.sveikatos informacinės sistemos naudojimu;

4.4. administruoti pacientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į pacientų užklausas, kurias jie pateikia telefonu ar el. paštu, taip pat internetu;

4.5. vykdyti pacientų registraciją, įskaitant siekiant priminti pacientams apie jų vizito laiką;

4.6. susisiekti su pacientu, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sutartį, sudarytą su pacientu arba siekiant užtikrinti paciento interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti pacientą apie tyrimų rezultatus, informuoti pacientą dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

5. Asmens duomenys teikiami:

5.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių), privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA;

5.2. Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje;

5.3. Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA);

5.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

5.5. kitai sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

5.6. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

5.7. tinkamai suteikti paslaugas: tyrimus atliekančioms laboratorijoms, VĮ registrų centrui, draudimo bendrovėms, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartį.

5.8. Tauragės PSPC taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti paciento asmens duomenys. Tokių duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, laboratorijos ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su paciento asmens duomenų saugojimu.

 

PACIENTO DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

6. Paciento asmens duomenys bus saugomi:

6.1. teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi;

6.2. tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, o taip pat pacientų nuotraukos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų  suteikimo pabaigos.

6.3. Pacientų duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose nustatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Tauragės PSPC informacinės sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz. atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, paciento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

 

TAURAGĖS PSPC ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7. Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

7.1. tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

7.2. tvarkyti teisėtai, skaidriai, sąžiningai ir, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas;

7.3. užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys; tvarkyti ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais;

7.4. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

PACIENTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

8. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintos šios Jūsų teisės:

8.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Tauragės PSPC privalo suteikti informaciją Jums, kuriuos duomenis tvarko ar ketina tvarkyti bei kokiais tikslais ketinama tvarkyti Jūsų duomenis ir kitą papildomą informaciją.

8.2. Susipažinti su Tauragės PSPC tvarkomais savo asmens duomenimis. Turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Tauragės PSPC, gavęs Jūsų paklausimą, privalo pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia 1 kartą per kalendorinius metus.

8.3. Reikalauti ištaisyti, sustabdyti, sunaikinti („teisė būti pamirštam“) asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Tauragės PSPC nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrins ir, jeigu reikia, ištaisys ar sunaikins.

8.4. Apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas, jei manote, kad duomenų tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai.

8.5. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti susijusius su Jumis asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Tauragės PSPC susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Tuo atveju, kai Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, Jūs, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. O jei sutikote, tai bet kada turite teisę atsiimti duotą sutikimą. Tuo atveju, kai Tauragės PSPC įgyvendina oficialius įgaliojimus, suteiktus teisės aktais, ar Jūsų duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, pateikdamas rašytinį prašymą Tauragės PSPC, tačiau nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas. Gavęs tokį prašymą Tauragės PSPC privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti duomenų gavėjus. Jūsų prašymu Tauragės PSPC privalo pranešti Jums apie Jūsų duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Tauragės PSPC pavestas viešosios valdžios funkcijas.

9. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Tauragės PSPC dėl įstaigos veiksmų (neveikimo). Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti Tauragės PSPC raštu vienu iš šių būdų:

9.1. įteikiant tiesiogiai adresu: Jūros g. 5, LT-72212 Tauragė, 1 kab. sekretoriatas;

9.2. paštu: VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, - Jūros g. 5, LT-72212 Tauragė el. paštu: poliklinika@tauragespspc.lt

10. Tauragės PSPC gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

 

STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

 

11. Tauragės PSPC yra vykdomas vaizdo stebėjimas PSPC teritorijoje siekiant užtikrinti: viešąja tvarką; pacientų bei personalo saugumą; jų turto saugumą; apginti jų teises bei laisves; kontroliuoti pašalinių asmenų patekimą į Tauragės PSPC; įsilaužimo atvejais. Vaizdo duomenis tvarko duomenų valdytojo PSPC direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, kurie gali atlikti vaizdo duomenų peržiūrėjimą. Tauragės PSPC vaizdo stebėjimas reglamentuotas direktoriaus įsakymu patvirtintame Viešosios įstaigos  Pirminės sveikatos priežiūros centro vaizdo stebėjimo apraše.

12. Tauragės PSPC vykdomas vaizdo stebėjimas įregistruotas 2016-03-25 duomenų valdytoju Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimu Nr. 2R-1941(2.6-1.). Vaizdo stebėjimas yra vykdomas teisėtai, atsižvelgiant į asmenų teises ir vaizdo stebėjimo tikslus, teises aktų nustatyta tvarka.

 13. Asmenys, patenkantys į Tauragės PSPC patalpas ar teritoriją, yra informuojami apie vaizdo stebėjimą iškabintu ženklu. Vaizdo duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami automatiniu būdu, juos ištrinant iš vaizdo įrašymo laikmenos. Vaizdo duomenys yra saugomi vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginyje, vaizdo signalą perduodant vidiniu nepriklausomu tinklu, sąsajų su išoriniais tinklais nėra.

 14. Tauragės PSPC vaizdo įrašymo įrenginys neturi veido atpažinimo programinės įrangos, todėl asmens duomenys teikiami tik teisėsaugos institucijų rašytiniu prašymu. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t.y. Duomenų subjektui susipažinti su vaizdo įrašu, jei vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pvz. transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybe identifikuoti trečiuosius asmenis.

 15. Vaizdo stebėjimo duomenys, kuriuose yra kaupiami asmens duomenys, neteikiami tretiesiems asmenims (išskyrus teisėsaugos institucijoms) ir yra apsaugoti nuo galimybes juos keisti.

 16. Duomenų subjekto teisė į vaizdo duomenų tvarkymą — susipažinti, nesutikti, ištaisyti, sustabdyti, sunaikinti bei saugoti PSPC atlieka vadovaujantis BDAR bei Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą reikalavimais.

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 

17. Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Tauragės PSPC paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Edita Masteikienė.

18. Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu poliklinika@tauragespspc arba tel. (8 4406) 62250.

19. Atkreipiame dėmesį, kad Tauragės PSPC duomenų apsaugos pareigūnas - tai darbuotojas, kuris prižiūri Tauragės PSPC atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda jį užtikrinti (Reglamento (ES) 2016/679 37 str. 6 d., 38 str. 1 d., 39 str. 1 d.).

 

Registracija vakcinai nuo Covid19

Registruokitės