Vidaus tvarkos taisyklės

 

                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                    VšĮ Tauragės r. pirminės sveikatos

                                                                                                                                    priežiūros centro direktoriaus

                                                                                                                                    2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ĮV-43

                                                                                                                                

 

VšĮ  TAURAGĖS  RAJONO  PIRMINĖS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  CENTRO

VIDAUS TVARKOS  TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI  DALIS

 

                      1. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste  Tauragės  PSPC) įsteigtas  1997 m. Spalio 1 d. Užregistruota Tauragės rajono savivaldybėje. Įstaigos kodas 279761360. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, etikos bei deontologijos normomis, Tauragės rajono savivaldybės bei lokaliniais teisės aktais , savo įstatais.

                  2.  Tauragės PSPC užsiima veikla, kuri nurodyta įstaigos įstatuose.

            3.   Tauragės  PSPC yra apsidraudęs civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.

            4. Tauragės  PSPC vidaus tvarkos taisyklės (toliau taisyklės) reglamentuoja įstaigos struktūrinių padalinių, esančių Jūros g. 5, Kudirkos g. 2, Donelaičio g. 21, Gaurės seniūnijoje, Žygaičių seniūnijoje, Baltrušaičių k., Dacijonų k., Dapkiškės k., Dauglaukio k., Eičių k., Galmenų k., Kęsčių k., Kunigiškių k., Lauksargių k., Lomių k., Mažonų k., Pagramančio k., Sartininkų k., Šakių k., Taurų k., Vizbarų k., vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančiųjų pacientų, jų atstovų ir lankytojų teises, pareigas ir elgesį.

            5.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

            5.1. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, jungimas, grupavimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) artimesnės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

            5.2. Asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas;

            5.3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – paslaugos, kurių tikslas laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užtikrinti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą, teikiamos turint valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją;

                  5.4. Asmens sveikatos priežiūros specialistas – Tauragės PSPC darbuotojas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

                  5.5. Lankytojas – bet kuris asmuo nesantis poliklinikos darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu;

                  5.6. Mokamos paslaugos – Tauragės PSPC teikiamos paslaugos, už kurias moka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys norminių teisės aktų nustatyta tvarka;

            5.7. Nemokamos paslaugos – paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl kurių Tauragės PSPC yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa ar savivaldybe;

            5.8. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis, kuriuos teismas pripažino veiksniais (emancipuotais);

            5.9. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis;

            5.10. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

            5.11. Siuntimas – tai gydytojo kreipimąsis į kitą gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar  nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo, pateikiant informaciją apie pacientui iki siuntimo nustatytą diagnozę, atliktus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą bei užpildant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. Birželio 28 d. Įsakymu Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens  sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangesniems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytos formos dokumentus.

            6.  Šiose taisyklėse nustatyta tvarka yra privaloma vykdyti visiems į įstaigą besikreipiantiems pacientams, jų atstovams ir lankytojams bei įstaigos darbuotojams.

 

II. ĮSTAIGOS  STRUKTŪRA

 

7.  Tauragės  PSPC struktūra:

7.1. Administracija

7.2. Registratūra

7.3. Terapijos skyrius

7.4. Vaikų ligų skyrius

7.5. Akušerijos-ginekologijos skyrius

7.6. Odontologijos skyrius

7.7. Psichikos sveikatos centras

7.8. Psichikos dienos stacionaras

7.9. Chirurgijos skyrius

      7.10.Greitosios medicinos pagalbos skyrius

      7.11.Ūkio dalis

      7.12.Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacijos tarnyba

      7.13.Gaurės ambulatorija

      7.14.Žygaičių ambulatorija

      7.15. Baltrušaičių medicinos punktas

      7.16. Dacijonų medicinos punktas

      7.17. Dapkiškės medicinos punktas

      7.18. Dauglaukio medicinos punktas

      7.19. Eičių medicinos punktas

      7.20. Galmenų medicinos punktas

      7.21. Kęsčių medicinos punktas

      7.22. Kunigiškių medicinos punktas

      7.23. Lauksargių medicinos punktas

      7.24. Lomių medicinos punktas

      7.25. Mažonų medicinos punktas

      7.26. Pagramančio medicinos punktas

      7.27. Sartininkų medicinos punktas

      7.28. Šakių medicinos punktas

      7.29. Šakviečio medicinos punktas

      7.30. Taurų medicinos punktas

      7.31. Vizbarų medicinos punktas

 

III. ĮSTAIGOS  DARBO LAIKAS

                                                                                                  

                         8. Tauragės PSPC dirba:

                         -Darbo dienomis nuo 700 iki 1900 val.

                         9.  Administracijos darbo laikas:

-I-IV nuo 800 iki 1700 val.

-V nuo 800 iki 1545 val.

-Pietų pertrauka  nuo 1200 iki 1245 val.

10.  Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

                         11.   Tauragės  PSPC nedarbo metu pacientams sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Tauragės ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyrius, adresu V. Kudirkos 2, Tauragė, tel. 62707. Ši informacija skelbiama ant Tauragės PSPC pagrindinio įėjimo durų bei interneto svetainėje www.tauragespspc.lt.

 

 

IV.  ĮSTAIGOS  PAREIGOS

              12. Užtikrina būtinąją medicinos pagalbą.

              13.Teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos  įstaigai

      išduotoje licencijoje.

             14.  Naudoja tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje.

             15.  Pildo ir saugoja pacientų asmens sveikatos istorijas ir kitą, teisės  aktais patvirtintą medicininę dokumentaciją, bei teikia informaciją apie pacientus valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

             16.  Užtikrina lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

             17. Atlygina teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą.

             18. Saugo paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę.

             19. Teikia nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti, taip pat mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

             20. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, įstaiga nedelsdama praneša teisėsaugos institucijoms.

             21.  Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją informuoja pacientus apie įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras, taip pat kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

 

 

V.    PACIENTŲ PRISIRAŠYMO PRIE ĮSTAIGOS

 IR PRIE GYDYTOJO TVARKA

 

               22. Pacientas turi teisę pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau -PASPĮ) ir gydytoją:

               22.1.  pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.

22.2. pacientas už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 Eur. mokestį.

22.3. pacientas, anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 Eur. mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų  dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėnesių  pasirenkantiems kitą PASPĮ, jie moka 0,29 Eur.  mokestį.

23. Pacientas, pasirinkęs PASPĮ:

23.1. pateikia asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

23.2. registratorė patikrina paciento draustumą Privalomuoju sveikatos draudimu.

23.3. pacientas užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (forma Nr.025-025-1/a), nurodydamas konkretų gydytoją (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų ir gydytoją psichiatrą).

23.4. pacientas, atvykęs iš kitos PASPĮ dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr.025-025-1/a). Prašymus pildo tik naujai prie pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos prisirašantys ar norintys pakeisti psichikos sveikatos centrą pacientai. Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas Tauragės PSPC, atsisako prisirašyti prie konkretaus kito rajono psichikos sveikatos centro (gydytojo psichiatro), pacientas prirašomas prie Tauragės PSPC psichikos sveikatos centro.

23.5. pacientas pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje PASPĮ dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas  PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025-1/a „Prašyme gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

23.6. prašymas pildomas asmens tapatybę liudijančiu dokumentu, nepilnamečių  prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jei tėvų nėra – globėjai. Jeigu pacientas neraštingas, jo prašymą  parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai;

24. Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją  toje pačioje PASPĮ, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-02/a);

25. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija skiria kitą gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu;

26. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu;

27. PASPĮ administracija informaciją apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą skelbia įstaigos registratūroje ir interneto svetainėje;

28. Registratūros darbuotojai apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą privalo informuoti prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Paciento sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a „Prašymas prašymu. gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“

 

 

VI.  NEMOKAMŲ  ASMENS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  NOMENKLATŪRA IR TEIKIMO TVARKA

 

                      29.  Nemokamos paslaugos – paslaugos, apmokamos iš:

                      29.1.  Valstybės ar savivaldybių biudžetų;

                      29.2.  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

                      29.3.  Savivaldybių sveikatos fondų biudžeto lėšų.

30.  Pirminės nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašiusių prie įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu.

31. Savo draustumą gali pasitikrinti internetinėje svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/publicsearch.aspx.

32. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi:

32.1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 2–11 dalyse nurodyti asmenys (išskyrus draudėjus), kurių privalomasis sveikatos draudimas galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka;

32.2. Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti valstybės lėšomis draudžiami asmenys, kurių privalomasis sveikatos draudimas galioja šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

33. Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis), laikomi:

33.1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;

33.2. teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;

33.3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

33.4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo;

33.5. vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;

33.6. asmenys iki 18 metų;

33.7.Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

33.8. nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą;

33.9. vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);

33.10. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

33.11. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;

33.12. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;

33.13. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;

33.14. buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

33.15. valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

33.16. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;

33.17. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;.

33.18. nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;

33.19. asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka.

34. Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių, taip pat privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu ir asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

                       35.  Nemokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriama:

                      35.1. būtinoji medicinos pagalba;

                      35.2. LR karių asmens sveikatos priežiūra;

               35.3. papildomai per programas remiama policijos ir kitų vidaus reikalų pareigūnų asmens sveikatos priežiūra;

               35.4. teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, kardomojo kalinimo vietose esančių asmenų, nuteistųjų bei užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems  prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečių, gavusių laikinąją ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje, asmens sveikatos priežiūra;

               35.5. apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra;

               35.6.  asmenų, sergančių ligomis, kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, galūnių, sąnarių, kitų organų protezavimas;

               35.7. asmenų, sergančių tuberkulioze, lytiniu keliu plintančiomis ligomis, ŽIV (AIDS), užkrečiamosiomis, endokrininėmis, psichikos, onkologinėmis ligomis, priklausomybės nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis, ir kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyto sąrašo  ligomis bei  nėščiųjų asmens sveikatos priežiūra;

               35.8. sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, kompensavimas apdraustiesiems;

               35.9. kraujo donorystė.     

 

VII     NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

36.  Įstaigoje teikiamos šios paslaugos:

36.1.  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

36.1.1.  šeimos medicinos: šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos paslaugos;

36.1.2.  pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;

36.1.3.  pirminės odontologijos  paslaugos;

36.1.4.  greitosios medicinos pagalbos paslaugos;

36.1.5.  ambulatorinės slaugos paslaugos:  bendrosios praktikos, bendruomenės, vaikų, psichikos sveikatos slaugytojo praktikos, akušerio praktikos, gydytojo odontologo padėjėjo praktikos paslaugos.

36.2. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

36.2.1.  vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos;

36.2.2. suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas.

37. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į  paciento apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir jo gyvenamąją vietą. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams gyventojams, įstaiga teikia būtinąją medicinos pagalbą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

38.  Pirminės nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos norminių teisės aktų nustatyta tvarka visiems prie Tauragės PSPC prisirašiusiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

39. Antrinės nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientams, turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.

40.  Gydytojų iškvietimai į namus vykdomi pagal patvirtintą procedūrą „Šeimos gydytojo (vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo) iškvietimų į namus organizavimo tvarka“.

 

 

 

 

VIII MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

41. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės (savivaldybių) biudžetų ar per sveikatos draudimo sistemą.

42. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos Tauragės PSPC, moka arba patys pacientai, arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaiga.

43. Teikiamoms mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kainos nustatomos, vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros  įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. Kovo 26 d. Įsakymu Nr. 178 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. Liepos 10 d. Įsakymo Nr. V-856 redakcija) bei mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens priežiūros įstaigose, sąrašu ir kainomis, patvirtintomis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. Liepos 30 d. Įsakymu Nr. 357 (Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. Rugsėjo 1 d. Įsakymo Nr. V-916 redakcija).

44. Už mokamas paslaugas pagal patvirtintus įkainius pacientas užmoka kasoje, kur jam išduodamas kasos čekis ar kasos mokėjimo orderis.

45. Kasos ne darbo metu sumoka mokamą paslaugą suteikusiam darbuotojui, kuris išrašo pinigų priėmimo kvitą. Prieš teikiant mokamą paslaugą už ją gali būti paprašyta susimokėti iš anksto. Pradėjus teikti mokamą paslaugą, už ją sumokėta suma negrąžinama.

Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas bei mokamų paslaugų kainynas skelbiamas internetinėje svetainėje www.tauragespspc.lt skiltyje  ,,paslaugos” , įstaigos informaciniuose stenduose.

 

IX     PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 

               46.  Pacientų registracija pas gydytoją vykdoma:

               46.1. Pacientui tiesiogiai kreipiantis į registratores;

               46.2. Telefonu - 8 446 62261;

46.3. Internetu  - www.sergu.lt.

               47.   Pacientai, besikreipiantys į  Tauragės  PSPC, registratūroje pateikia:

               47.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

               47.2. Dokumentus, liudijančius, kad asmuo yra apdraustas privalomuoju – sveikatos draudimu ir turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

               47.3.  Registratorė užregistruoja pacientą ir jam pateikia vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.

               48.  Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai:

               48.1.  Registratorei nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą.

                      48.2.  Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratorės nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką, registratūros darbuotojas užregistruoja pacientą sistemoje www.sergu.lt.

               49.  Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės  registracijos programoje.

               50. Pacientas, negalėdamas atvykti į priėmimą pas gydytoją nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti registratūrą ar anuliuoti savo internetinę registraciją. Atšaukdamas vizitą pas gydytoją, pacientas gali suderinti (pasirinkti) kitą vizito laiką.

51. Pacientus, besikreipiančius į įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, registratorė registruoja pas gydytoją tą pačią dieną.

52. Gydytojų (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgų) iškvietimai į namus registruojami telefonu 8 446 62261 iki 12 val. Registratūros darbuotojas, užregistravęs iškvietimą į namus, perduoda gydytojui visą informaciją, susijusią su iškvietimu, ir paciento asmens sveikatos istoriją.

53. Paslaugos namuose teikiamos šiais atvejais:

53.1. Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Gegužės 31 d. Įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

53.2. Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;

53.3. Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

53.4. Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

53.5. Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

53.6. Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

53.7. Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

54. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 53 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas.

55. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. Lapkričio 26 d. Įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

56.  Pacientų pas gydytoją priėmimo tvarka:

56.1.  pacientai pas gydytoją priimami  pagal registracijos laiką;

56.2. jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, tokiu atveju pacientas priimamas  eilės tvarka;

56.3.  jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau nei tam pacientui skirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku, bet ne vėliau kaip po 30 min.;

56.4.  dėl būtinosios pagalbos atvykusį pacientą gydytojas priima ir suteikia pagalbą, vadovaudamasis būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija);

56.5.  gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto užsiregistravusių pacientų, jie apie tai informuojami telefonu, jei yra nurodę kontaktinį telefoną.

57.  priėmimo metu gydytojas įvertina paciento nusiskundimus, ligos anamnezę, atlieka  objektyvų tyrimą, nustato diagnozę, paskiria tyrimus ir specialistų konsultacijas (jei reikalinga) bei gydymą, pakartotinį apsilankymą (jei reikalinga). Laikoma, kad savarankiškai į įstaigą dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs ar į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę paskirtų ir atliktų būtinus tyrimus bei gydymo procedūras.

58.  Diagnostikos, procedūrų kabinetuose pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.

59.  Teikiant paslaugas pacientui, paslaugos teikimo vietoje gali būti tik pacientas, jo atstovas, paslaugas teikiantys asmens sveikatos priežiūros specialistai. Atstovai savo veiksmais neturi teisės trukdyti paslaugas teikiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams.

60. Paslaugos neteikiamos neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotikų ar psichotropinių medžiagų asmenims (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). Kilus įtarimui dėl paciento blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, paslaugą teikiantis darbuotojas pasiūlo pacientui pasitikrinti dėl blaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Paciento atsisakymas laikomas neblaivumo ir/ar apsvaigimo fakto pripažinimu bei fiksuojamas medicininėje dokumentacijoje.

61. Asmens sveikatos istorija  yra Tauragės PSPC dokumentas, saugomas registratūroje ar archyve. Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai. Nei pacientas, nei jo atstovas neturi teisės patys šio dokumento nešioti, laikyti ar išnešti iš Tauragės PSPC. Pacientui persirašius į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija išsiunčiama pagal tos įstaigos raštišką prašymą.

62. Už pacientų aptarnavimo tvarką pacientų priėmimo pas gydytoją metu atsakinga su gydytoju dirbanti slaugytoja.

 

X PACIENTŲ, JŲ ATSTOVŲ  IR LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

               63. Pacientų teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin.,1996, Nr. 102-2317, 2009, Nr. 145-6425), šios Taisyklės ir kiti norminiai teisės aktai. Pacientų atstovų ir lankytojų teises ir pareigas apibrėžia šios taisyklės bei kiti norminiai teisės aktai.

                64. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinių įsitikinimų, pažiūrų ar dėl kokių nors kitų teisės aktais nepagrįstų aplinkybių.

               65.  Pacientas turi teisę:

               65.1 pacientas turi teisę gauti nemokamas paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti teisės aktų numatyta tvarka ir sąlygomis.

                      65.2. į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

               65.3.  pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą;

               65.4. gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

                65.5.  Į privataus gyvenimo  neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;

               65.6. Į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

               65.7. Atsisakyti gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip. Pacientas savo atsisakymą gauti sveikatos priežiūros paslaugas patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Atsisakius paslaugų, gydantis gydytojas pacientui ar jo atstovui išaiškina riziką sveikatai bei perspėja apie galimas komplikacijas;

               65.8. Į žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos pacientų  teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317,2009,  Nr. 145-64250, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) numatytais atvejais;

               65.9.  Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus.

                      66.  Pacientų pareigos:

               66.1.  Pacientas privalo rūpintis  savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais;

                66.2.  Pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

               66.3.  Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

               66.4.  Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;

               66.5.  Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais, netrukdyti sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų;

               66.6.  Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas išskyrus būtinąją pagalbą ir atvejus, kai reikiamų paslaugų suteikimas planine tvarka kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sukeltų grėsmę paciento gyvybei;

66.7 laikytis nustatytos registracijos ir paslaugų teikimo tvarkos;

              66.8. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Tauragės PSPC ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

               66.9. Laikytis viešosios tvarkos: nešiukšlinti, netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui, laikytis asmens higienos ir kita;

               66.10. Tausoti Tauragės PSPC turtą. Turto sugadinimo ar sunaikinimo atveju atlyginti  patirtą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

               66.11. Nedelsdamas informuoti Tauragės PSPC Registratūros darbuotoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis;

               66.12. Susipažinti su Tauragės PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis.

                     67.  Pacientui draudžiama:

               67.1.  Gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

               67.2. Išnešti iš Tauragės PSPC savo asmens sveikatos istoriją;

               67.3. Savavališkai lankytis Tauragės PSPC tarnybinėse patalpose;

                      67.4. Rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus Tauragės PSPC patalpose;

                      67.5. Į Tauragės PSPC atsivesti (atsinešti) gyvūnus;

               67.6. Į Tauragės PSPC ar jos teritoriją atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;

67.7 Filmuoti ir fotografuoti Tauragės PSPC patalpose esančius pacientus ir darbuotojus.

               68. Pacientų atstovai padeda pacientams įgyvendinti jų teises, naudodamiesi tomis pačiomis teisėmis bei pareigomis kaip ir pacientai.

              

 

XI    PACIENTŲ  SIUNTIMO  Į  KITAS  ASMENS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS

  ĮSTAIGAS  TVARKA

 

               69. Pacientas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas siunčiamas tais atvejais, kai pacientą gydantis gydytojas siekia pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo, pateikiant informaciją apie pacientui iki siuntimo nustatytą diagnozę, atliktus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą bei užpildant nustatyto formos medicinos dokumentus.

               70. Siunčiant pacientą pas kitą Tauragės PSPC dirbantį gydytoją specialistą, siuntimas gali būti nepildomas, bet asmens sveikatos istorijoje turi būti nurodoma, pas kokį gydytoją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslas.

               71. Gydytojas, nukreipdamas pacientą gydytojo specialisto konsultacijai į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išduoda jam siuntimą pagal įstaigos vadovo 2009 m. Liepos 10 d. Įsakymu Nr. 72 „Dėl siuntimų gydytojų specialistų konsultacijoms įforminimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

               72. Pacientas privalo pateikti jį konsultavusio gydytojo specialisto atsakymą ar išrašą iš ligos istorijos (jei pacientas buvo gydytas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje) jį siuntusiam gydytojui.

               73. Pacientams, norintiems savo nuožiūra gauti gydytojų specialistų konsultacijas, siuntimai neišduodami.

               74. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, kai reikalingas stacionarinis gydymas, siunčia jį į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientų siuntimo į stacionarą tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Vasario 11 d. Įsakymas Nr. V-110 „Dėl pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

              75. Pacientas, turėdamas siuntimą, gali vykti į rekomenduojamą ambulatorines ar stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą arba laisvai rinktis bet kurią atitinkamo lygio ambulatorinę ar stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 

 

 

XII   GINČŲ  IR  KONFLIKTŲ  TARP  ĮSTAIGOS  IR  PACIENTŲ
SPRENDIMO  TVARKA

 

               76. Pacientų prašymai ir skundai gali būti pateikiami tiek raštu, tiek žodžiu įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

               77. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir įstaigos interesų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio prašymo nagrinėjimo rezultatais, savo prašymą pateikia raštu.

               78. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė,  gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo  priežastis.

79. Pacientas skunde privalo pateikti asmens  tapat

Registruokitės

  • Internetu
  • (8 446) 62 261
  • Registratūroje
  • Psichikos centro registracija telefono numeris (8 446) 62 269

    Greitosios pagalbos telefono numeris: 112

  • Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė